Privatumo politika

BĮ „ADAKAVO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NAMAI“

PRIVATUMO POLITIKA

                                       I.  PRIVATUMO POLITIKOJE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

1.    BĮ „Adakavo socialinių paslaugų namai“ Privatumo politikoje (toliau  – Politika) naudojamos sąvokos:

1.1.   Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti;

1.2.   Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

1.3. Reglamentas – Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. Reglamentas (ES) 2016/679.

1.4.   Slapukas – nedidelis tekstinis failas, kurį internetinis puslapis [http://adakavosgn.lt/] išsaugo lankytojo galiniame įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone); 

1.5.   kitos sąvokos kaip jos apibrėžtos Reglamente, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose LR teisės aktuose, reguliuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

  II.  KOKIAIS BŪDAIS TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

2.    Mūsų internetiniame puslapyje asmens duomenis tvarkome, įrašant naudojamus slapukus į Jūsų galinį įrenginį, kurį naudodami apsilankote šiame puslapyje.

3.    Mūsų internetiniame puslapyje yra pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų internetinius puslapius. Mes neatsakome už tinkamą Jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą kituose tinklapiuose, į kuriuos nukreipia mūsų nuorodos. 

4.    Mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: Rita Grigalienė. tel. Nr.: +370 65650826, el. paštas: [email protected]

III.  KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME SAVO INTERNETINIAME PUSLAPYJE?

5.    Slapukų pagalba Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

5.1.   Jūsų naudojamos naršyklės tipą;

5.2.   Jūsų naršymo istoriją;

5.3.   Jūsų galiniam įrenginiui priskirtą internetinio protokolo (IP) adresą;

5.4.   apsilankymų internetiniame puslapyje skaičių;

5.5.   naršymo Bendrovės internetiniame puslapyje trukmę;

5.6.   peržiūrėtas Bendrovės internetinio puslapio sekcijas;

5.7.   kitą informaciją apie Jūsų atliktus veiksmus Bendrovės internetiniame puslapyje.

6.    Slapukus naudojame siekdami:

6.1.   užtikrinti internetinio puslapio funkcionalumą;

6.2.   tobulinti ir vystyti internetinį puslapį, kad jis atitiktų Jūsų naršymo poreikius;

6.3.   diegti internetiniame puslapyje naujas funkcijas, kurios palengvintų naudojimąsi puslapiu, informacijos puslapyje paiešką, taip pat sudarytų galimybes internetiniu puslapiu naudotis platesniam naudotojų ratui;

6.4.   užtikrinti teikiamų paslaugų plėtrą;

6.5.   analizuoti naudotojų elgseną naršant Įstaigos internetiniame puslapyje;

6.6.   vesti statistiką apie tai, kaip yra naudojamas Įstaigos internetinis puslapis;

6.7.   gauti informaciją iš internetinių puslapių reitingavimo portalo [https://www.hey.lt] ir šios informacijos pagrindu fiksuoti lankytojų apsilankymų Įstaigos internetiniame puslapyje skaičių dienomis, mėnesiais ir metais bei vesti statistiką, taip pat sužinoti, iš kokių internetinių puslapių Jūs atėjote ir kokiuose puslapiuose esate anksčiau apsilankę;

6.8.   sekti internetinių puslapių reitingavimo portalo [https://www.hey.lt] skaitliuko, patalpinto Įstaigos internetiniame puslapyje, rodmenimis;

6.9.   sulaukti papildomų lankytojų iš internetinių puslapių reitingavimo portalo [https://www.hey.lt] formuojamų reitingavimo sąrašų.

7.    Internetiniame puslapyje Mes naudojame šiuos slapukus:

7.1.   analitinius slapukus, leidžiančius atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus, stebėti, kokiomis internetinio puslapio sekcijomis lankytojai naudojasi, kokiuose ankstesniuose puslapiuose lankytojai yra lankęsi, taip pat renkančius kitą informaciją, susijusią su svetainės naudojimu. Šie slapukai suteikia Mums labai reikalingą informaciją, kuri panaudojama internetinio puslapio tobulinimui ir naujų funkcijų diegimui.

8.    Mūsų internetiniame puslapyje nėra naudojami reklaminiai slapukai. 

9.    Slapukų naudojimo laikotarpiai:

Slapuko pavadinimas

Naudojimo laikotarpis

Analitiniai slapukai

__utma

2 metai

__utmb

30 minučių

__utmc

Baigus naršymo sesiją

__utmt

10 minučių

__utmv

1 minutė

__utmz

7 mėnesiai

_hey_lt_ada0387

7 dienos

_hey_lt_anglulietuviu

7 dienos

_hey_lt_hey

7 dienos

_hey_lt_ktlk

7 dienos

10. Slapukai naudojami Jūsų sutikimo pagrindu. Jums apsilankius pagrindiniame puslapyje iššokančiame lange galite sutikti, kad būtų įrašomi visi internetiniame puslapyje naudojami slapukai į Jūsų galinį įrenginį. Jei nenorite duoti sutikimo dėl visų šiame tinklapyje naudojamų slapukų įrašymo, eikite į slapukų valdymo parametrus, kur galite pažymėti, su kurių slapukų įrašymu sutinkate. Jei neduosite sutikimo dėl analitinių slapukų įrašymo, negalėsime įvertinti, kokie internetinio puslapio patobulinimai ir kokios papildomos funkcijos yra reikalingos, siekiant pagerinti Jūsų naršymo šiame puslapyje kokybę. (rekomenduojama)

IV.  AR VYKDOME JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMĄ?

11. Mūsų internetiniame puslapyje [https://adakavosgn.lt/] tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra perduodami internetinių puslapių reitingavimo portalui [https://www.hey.lt], siekiant patalpinti šio portalo skaitliuką ir analitinius slapukus į Mūsų internetinį puslapį ir pasinaudoti kitomis portalo paslaugomis. Jūsų asmens duomenų perdavimas vykdomas Jūsų sutikimo pagrindu, kai slapukų valdymo parametruose duodate sutikimą dėl analitinių slapukų įrašymo į Jūsų galinį įrenginį. Kitiems tretiesiems asmenims internetiniame puslapyje tvarkomi Jūsų asmens duomenys nėra perduodami, išskyrus atvejus,  kai perduoti Jūsų asmens duomenis turime
teisinę prievolę vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 V. KOKIAS TEISES TURITE?

12.       Sutikdami su slapukų įrašymu į Jūsų galinį įrenginį, Jūs įgyjate šias teises:

12.1.   teisę susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis;

12.2.   teisę reikalauti ištaisyti, papildyti ar ištrinti Jūsų tvarkomus asmens duomenis;

12.3.   teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą;

12.4.   teisę gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Mums, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti šiuos duomenis kitam duomenų valdytojui;

12.5.   teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

13.       Jūsų teisių įgyvendinimo sąlygas, apribojimus ir tvarką nustato Mūsų Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkos aprašas, su kuriuo galite susipažinti [email protected]

14.       Esant Reglamento, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų LR įstatymų ir teisės aktų, reguliuojančių asmens duomenų tvarkymą, reikalavimų neatitikimui ar yra kitaip pažeidžiamos Jūsų teisės ir laisvės, susisiekite su Mumis, o Mums negalint padėti, galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją įstatymų nustatyta tvarka.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-10